Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai      »      MTSZ      Természetjáró      Turista magazin      TuristaShop      Kéktúra       Galyacentrum       Galyakilátó

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA és
A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA-PROGRAM KERETÉBEN
TÖRTÉNŐ IGÉNYBE VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

 

Érvényes: 2017. szeptember 15. naptól visszavonásig.

 

I. BEVEZETÉS

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a Magyar Természetjáró Szövetség, mint Adatkezelő (a továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi, illetőleg adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Adatkezelési Szabályzat megalkotásánál az Adatkezelő különös figyelemmel volt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban úgy is, mint Infotv.) foglaltakra.

2. Jelen Adatkezelési szabályzat hatálya kizárólag az Adatkezelő által kibocsátott Természetjáró Kedvezménykártya (a továbbiakban: „Kártya”) igénylése során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét a Kártyaigénylés során.

3. Jelen Szabályzat kialakításánál az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

II. ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő neve: Magyar Természetjáró Szövetség

Az Adatkezelő rövidített neve: MTSZ

Az Adatkezelő székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.

Az Adatkezelő e-mail címe: kartya@termeszetjaro.hu

Az Adatkezelő postacíme: 1244 Budapest, Pf.: 846.

Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt adatfeldolgozóknak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

III. FELHASZNÁLÓK KÖRE

1. Felhasználónak minősül a Kártyaigénylő, aki jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy információszerzés céljából a honlapot felkeresi.

2. A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres igénylésük előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó igénylését ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Kártya igényléshez beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó önállóan nem igényelhet Kártyát, nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

IV. COOKIE-K

A weboldal statikus felépítésű, így a látogató, azaz a Felhasználó számítógépére nem küld cookie fájlokat.

V. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK KÖRE

1. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a Természetjáró Kedvezménykártya igénylők és Kártyabirtokosok (továbbiakban együttesen: Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a Természetjáró Kedvezménykártya igényléséhez és használatához kapcsolódik.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. alapján mindenekelőtt a Felhasználó, mint érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulás kiterjed arra is, hogy az általa az igénylés során közölt személyes adatok a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt céloknak megfelelően, illetve módon felhasználásra kerüljenek.

2.2. A személyes adatok kezelése tekintetében az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a tisztességesség, illetve a törvényesség elvét. Személyes adat csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célból kezelhető, mely célnak az adatkezelés minden szakaszában meg kell, hogy feleljen. A kezelt személyes adatoknak a cél megvalósulásához elengedhetetlennek, illetve a cél elérésére alkalmasnak kell lenniük, azok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek.

2.3. Adatkezelő fentieken túl is vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, illetve az abban lefektetett elveknek megfelelően kezeli.

2.4. A Felhasználót, mint érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslat lehetőségéről. Amennyiben a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, ezen tényről a Felhasználót tájékoztatni köteles, illetve köteles megszerezni ehhez a Felhasználó előzetes hozzájárulását, valamint biztosítani annak lehetőségét, hogy az eltérő célra történő felhasználást a Felhasználó megtiltsa.

2.5. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért és megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy (Felhasználó) felel.

3. A kezelt személyes adatok köre

A Magyar Természetjáró Szövetség, mint Adatkezelő fentiek szerinti adatkezelése során a Kártyaigénylők, illetve Kártyabirtokosok (Felhasználók, mint érintettek) alább feltüntetett személyes adatait kezeli

 • Családi név
 • Utónév
 • Születési családi név
 • Születési utónév
 • Anyja családi neve
 • Anyja utóneve
 • E-mail cím
 • Születési dátum
 • Születési hely
 • Személyi igazolvány szám
 • Egyesület (MTSZ tagegyesületi tagság)
 • Szakosztály (MTSZ szakosztályi tagság)
 • Lakóhely
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca
  • Házszám
  • Országkód
 • Telefonszám
 • E-mail cím

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS MÓDJA

1. Az adatkezelés célja továbbá a Természetjáró Kedvezménykártya által elérhető kedvezmények, szolgáltatások biztosítása, a kártyahasználat során adatok rögzítése, a kedvezményre való jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele. Továbbá MTSZ tagszervezeti tagsági jogviszony fennállás esetén a Felhasználó adatainak, a Magyar Természetjáró Szövetség tagegyesületeiben betöltött tagságának, illetőleg ott kifejtett tevékenységének, egyes jogosultságainak elektronikus nyilvántartása, illetve, azonosítása, szervezeti jogosultságai gyakorlásának hatékonyabb előmozdítása, illetve biztosítása.

2. Amennyiben a Felhasználó az igénylőlap vonatkozó négyzetének kipipálásával és az igénylőlap aláírásával ehhez külön hozzájárult, az adatkezelés célja továbbá az is, hogy a Felhasználó részére e-mail címére és levelezései címére az MTSZ információs és reklám célú hírleveleket küldjön.

A hírlevél igénybevételével kapcsolatos adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotv. és a Grt. jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a Felhasználó hozzájárulása.  Az adatkezelés célja az, hogy a Felhasználó értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más partnerek, gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezheti, azonban számukra a Felhasználó személyes adatait nem kerülnek átadásra, nem kerülnek továbbításra. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3. A személyes adatokat az Adatkezelő az Infotv., illetve az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően statisztikai célokra felhasználhatja.

4. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

5. Személyes adatokat harmadik személynek csak a Felhasználó tájékoztatása és előzetes hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításra.

6. Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A Felhasználó által megadott adatok tárolására Adatkezelő a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig jogosult.

2. Felhasználónak az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kifejezett postai vagy elektronikus úton tett írásos nyilatkozatára –mely egyben az Adatkezelő és a Felhasználó között létrejött szerződés Felhasználó részéről történő felmondásának minősül –az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat kézhez vételétől számított 30. napon (a szerződés megszűnésének napján) megszünteti az adatkezelést és adatbázisból törli a Felhasználó adatait.

VIII. SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE,
SZEMÉLYES ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

1. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét –az Adatkezelő és Felhasználó között létrejött szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozat formájában az II. pontban rögzített elérhetőségekre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30. napon törli az adatokat.

2. A személyes adatokban bekövetkezett változást a Felhasználónak 5 munkanapon belül az II. pontban rögzített elérhetőségeken jelezni köteles.

IX. TOVÁBBI ADATKEZELÉS

1. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

2. A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. A személyes adatokat az Adatkezelő az Infotv., illetve az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően statisztikai célokra felhasználhatja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

4. Az oldalra látogató Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek (látogatási statisztikák). Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használhat fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

X. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

1. Az Adatfeldolgozó megnevezése: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Elérhetőségei: 1102 Budapest, Halom u. 5.
Telefon: +36 1 431 1200
E-mail: info@any.hu

Az adatfeldolgozás célja: Az igénylés során a Felhasználó által megadott adatok kártyatesten való megjelenítése azonosítás céljából.

Az adatfeldolgozás időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányában a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig.

2. Az Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Elérhetőségei: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 1 767 8200
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az adatfeldolgozás célja: Az igénylés során a Felhasználó által megadott lakcím adatok alapján a Kártya kézbesítése a tulajdonos részére.

Az adatfeldolgozás időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányában a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig.

3. Az Adatfeldolgozó megnevezése: Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat szerződött partnerei

Elérhetőségei: A www.termeszetjaro.hu weboldalon a Kártya-elfogadóhelyeket felsoroló listában található meg az egyes partnerek elérhetősége.

Az adatfeldolgozás célja: A Kártya használata során a vásárláshoz kapcsolódó adatok rögzítése a forgalomszámlálást szolgáló végponti szoftverben.

Az adatfeldolgozás időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányában a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig.

4. Az Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Természetjáró Szövetség

Elérhetőségei: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.
Telefon: +36 1 311 2467
E-mail: info@termeszetjaro.hu, kartya@termeszetjaro.hu

Az adatfeldolgozás célja: A személyes adatok tárolását végzi a szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az adatfeldolgozás időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányában a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig.

XI. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Felhasználók magánszférájának védelmét.

3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

4. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

XII. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot módosítsa. A jelen Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) tájékoztatja. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XIII. A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó, azaz a Kártyaigénylő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

2. Az adatok helyesbítéséhez való jog

A Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

3. Az adatok törléséhez való jog

A Felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

4. Az adatok zárolásához való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

5. A tiltakozás joga

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a Felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

XIV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Amennyiben a Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette a Felhasználó valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

2. A fentiek emellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a Felhasználó az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

XV. A SZEMÉLYES ADATOK VALÓDISÁGA, SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE, SZEMÉLYES ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. A Kártyaigénylőnek az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kifejezett postai vagy elektronikus úton tett írásos nyilatkozatára az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat kézhez vételétől számított 30. napon megszünteti az adatkezelést és adatbázisból törli a Kártyaigénylő adatait.

3. A személyes adatokban bekövetkezett változást a Felhasználó 8 munkanapon belül az Adatkezelő II. szakaszban meghatározott elérhetőségein jelezni köteles.

XVI. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

1. Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

2. Az Adatkezelő az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján a nyilvántartásba lett véve a következő adatkezelésekre:

 • hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az oldalon történő változásokról, új tartalmakról,
 • akciókról szóló információk küldése a regisztráltaknak,
 • direkt marketing, a regisztrált Felhasználók megkeresése a Magyar Természetjáró Szövetség által kínált termékajánlatokkal, akciókkal kapcsolatban,
 • nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés - www.turistashop.hu, www.turistamagazin.hu, www.termeszetjaro.hu - a regisztrált Felhasználók megkeresése a Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban.

3. Adatkezelés nyilvántartási számaink: NAIH-103005/2016., NAIH-104467/2016., NAIH-104109/2016.