Általános szerződési feltételek

A TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA ÉS A TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ IGÉNYBE VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

 

Érvényes: 2016. április 16. naptól visszavonásig.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) részletesen szabályozzák a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: Kibocsátó) és a jelen ÁSZF szerinti Igénylő, illetve Természetjáró Kártya birtokosa között a Természetjáró Kártya igénylésére, illetve Kibocsátó általi rendelkezésre bocsátására irányulóan létrejött szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a szerződés Feleinek a szerződéses jogviszony keretében fennálló jogait, kötelezettségeit, illetőleg felelősségét, azaz a szerződéses jogviszony tartalmát.

 

1. Fogalom meghatározások

1.1. KIBOCSÁTÓ: a Magyar Természetjáró Szövetség (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.), mint a Természetjáró Kártya tekintetében annak kibocsátója.

1.2. FELEK: A Kibocsátó és a Természetjáró Kártya igénylő, illetve ennek folytán annak birtokosa együttesen.

1.3. TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM: egy sajátos, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti kedvezményeknek a Természetjáró Kártya útján történő igénybevételét magába foglaló rendszer, illetve a kedvezmények igénybe vétele, a Kedvezményadó Partnerek tekintetében a kedvezmények igénybevételével összefüggő információk megismerését elősegítő hálózat (továbbiakban: Program).

1.4. KÁRTYA: Természetjáró Kártya felirattal és a Magyar Természetjáró Szövetség mint Kibocsátó logójával, valamint vonalkóddal ellátott, névre szóló, a Kibocsátója által a jelen ÁSZF-ben részletezett kedvezmények igénybevétele céljából kibocsátott plasztik kártya (továbbiakban: Kártya).

1.5. IGÉNYLŐ: Az a nagykorú természetes személy, aki a Természetjáró Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét - saját személye, avagy a Kártya felhasználására jogosult egyéb természetes személy megjelölésével - a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.

1.6. A TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA HIVATALOS HONLAPJA: www.termeszetjarokartya.hu (továbbiakban: hivatalos honlap)

1.7. IGÉNYLŐFELÜLET: A www.termeszetjarokartya.hu domain névről elérhető weboldal, mely az érdeklődők pontos tájékoztatását, az Igénylők Kártyára vonatkozó regisztrációját, a Kártya megrendelését és a Kártyadíj megfizetését teszi lehetővé, illetve az tartalmazza az igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, az Igénylő által kitöltendő elektronikus adatlapot.

1.8. REGISZTRÁCIÓ: Az a folyamat, melynek során az Igénylő a hivatalos honlapon keresztül elérhető Igénylőfelületen keresztül önkéntesen megadja e-mail címét illetve a regisztrációhoz szükséges egyéb személyes adatait (Anyja neve, Felhasználónév, Születési dátum és hely és -ha van- Egyesület, Szakosztály), majd a megadott e-mail címre küldött, az Igénylőfelület által generált levélben található linkre kattintva visszaigazolja regisztrációját, melynek révén bekerül a Kibocsátó adatbázisába és lehetővé válik számára a Kártyaigénylés.

1.9. KÁRTYAIGÉNYLÉS: A regisztráció után az Igénylő további személyes adatainak megadásával (Állampolgárság, Nem, Lakóhely, Tartózkodási hely, a Kártya kiküldésének címe, Telefonszám) és a felhasználási feltételek elfogadásával saját névre szóló vagy az általa megjelölt egyéb természetes személy nevére szóló Természetjáró Kártyát igényel.

1.10. KÁRTYABIRTOKOS: Természetjáró Kártyával jogszerűen rendelkező személy. A Kártya igénylését, illetve a Kártyadíj ennek folytán történő megfizetését követően Kártyabirtokosnak minősül az alábbiakban részletezettek szerinti Voucher birtokosa is mindaddig, amíg a Kártyát ténylegesen rendelkezésére nem bocsátják.

1.11. KEDVEZMÉNYADÓ PARTNER: A Kibocsátóval az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzatában foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Természetjáró Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.

1.12. ELFOGADÓHELY: A Kedvezményadó Partner regisztrációja és az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat elfogadása alapján a Kibocsátó által megjelölt, a Természetjáró Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi-szolgáltató egység, stb.).

1.13. ORSZÁGOS KÉKKÖR SZOLGÁLTATÓHÁLÓZAT PARTNERI SZABÁLYZAT: A Kibocsátó által üzemeltetett Szolgáltatóhálózathoz történő partneri csatlakozás esetében irányadó általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely a csatlakozó Kedvezményadó partnerek által megkötött szerződés (Partneri Regisztrációs Adatlap) elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kibocsátó üzemelteti, szervezi és koordinálja, fenntartja és karbantartja a Szolgáltatóhálózatot, valamint a kapcsolódó elszámolási rendszert. A Szolgáltatóhálózattal kapcsolatos jogok a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában állnak.
Letölthető: www.okkszolgaltato.hu

1.14. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: A Kedvezményadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, a jelen, Természetjáró Kártyára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Természetjáró Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokos részére az Kedvezményadó Partner által áru vásárlása, illetve szolgáltatás nyújtása alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából (annak teljes összegéből) biztosítani kell.

1.15. ALAPÁR: az Elfogadóhely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan forintban meghatározott bruttó ár.

1.16. ÉVES KÁRTYADÍJ (továbbiakban Kártyadíj): a Természetjáró Kártya átvételekor a előállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által évente egyszer fizetendő összeg. Az adott évi Kártya lejárta után új, következő évi Kártya igénylése esetén is évente egyszer fizetendő.

1.17. VOUCHER: Az Igénylőfelület által a Kártyabirtokos részére generált, a Kártya helyettesítésére szolgáló elektronikus, materializált formában is előállítható (nyomtatható), vonalkóddal ellátott dokumentum, mely jogosít a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére az igénylés befejezése és a Kártyadíj megfizetését követő első munkanaptól a Kártya postai kézbesítéséig, azaz a tényleges kézhezvételéig, de legfeljebb a Kártyadíj megfizetésétől számított 30 napig. A postai kézbesítésre a polgári perrendtartás törvény vonatkozó szabályai irányadók.

2. Információk

2.1. A Kártyával kapcsolatos bővebb információk elérhetők a Kibocsátónak a Kártyával összefüggésben üzemeltetett hivatalos honlapján (www.termeszetjarokartya.hu) továbbá tájékoztatás kérhető a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán a 06-1-332-7177 telefonszámon, valamint az kartya@termeszetjaro.hu e-mail címen.

2.2. A hivatalos honlapon, vagyis a www.termeszetjarokartya.hu oldalon és a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán közzé kell tenni az alábbiakat:

 • a Kártya igényléséhez szükséges elektronikus formanyomtatvány (továbbiakban: Igénylőfelület),
 • a Kártyával kapcsolatos díjtételek,
 • Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat a Kedvezményadó partner részére,
 • az ÁSZF-et a Kártyabirtokosok, illetve a Kártyát igényelni szándékozók részére,
 • a Kártya által igénybe vehető kedvezmények köre, mértéke és az Elfogadóhelyek címlistája

3. A szerződés létrejötte

3.1. A szerződés elektronikus igényléssel a hivatalos honlapon megtalálható Igénylőfelület kitöltését és a Kibocsátó részére elektronikusan történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Igénylő és a Kibocsátó között.
3.2. Az Igénylő a Kártya igénylését, illetve a Kártyadíj megfizetését követően a Kártya részére történő tényleges rendelkezésre bocsátásáig számára kiállított Voucher meglététől, illetve annak kinyomtatásától Kártyabirtokosnak minősül és jogosult a kedvezmények igénybevételére.
3.3. A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvása mellett – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

3.4. Az Éves Kártyadíj költségét az Igénylő viseli. A Kártyadíj összege 2016-ban:

 • Magyar Természetjáró Szövetség tagsággal nem rendelkező igénylők részére
  bruttó 5 000 Ft/év
 • érvényes Magyar Természetjáró Szövetség tagsággal rendelkező igénylők részére kedvezményesen bruttó 2 500 Ft/év amelyet a 4.3. pontban meghatározott módokon kell megfizetni az igénylés benyújtásával egyidejűleg .

3.5. Érvényes Magyar Természetjáró Szövetségi tagsággal rendelkezésnek minősül, ha az Igénylő a Kártya igénylésének évében vagy azt megelőzően befizette tárgy évi tagdíját és a szakosztályvezető az Igénylő tagságát az Igénylőfelületen visszaigazolta, továbbá a kedvezményes áron való igénylést jóváhagyta.

3.6. A Kibocsátó a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:

 • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat, szolgáltatott,
 • az Igénylő nem felel meg a jogosulatlanul kísérelte meg az igénylést (4.1.),
 • az Igénylő a Kártyadíjat nem fizeti meg.

3.7. A Kibocsátó jogosult a Kártya igénybe vételére vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Kártyadíj mértékét, az Elfogadóhelyek listáját és az általuk nyújtott kedvezmény adatait, egyoldalúan módosítani. A Kibocsátó legalább 30 nappal a módosítások hatálybalépését megelőzően értesíti a Kártyabirtokosokat a hivatalos honlapon.

4. A Kártya igénylése

4.1. Kártyát minden 18. életévét betöltött természetes személy, illetve a 14. életévét be nem töltött kiskorú, továbbá 14. és 18. életév közötti fiatalkorú személy részére gondviselője jogosult igényelni tárgyév január 1-től.

4.2. Az Igénylő Kártyát online Igénylőfelületen az Igénylőfelület hiánytalan kitöltésével, a Kibocsátó felé történő elküldésével és a Kártyadíj egyidejű megfizetésével igényelhet.

4.3. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:

 • az Igénylőfelület hiánytalan kitöltésével egyidejűleg interneten történő bankkártyás fizetéssel,
 • az Igénylőfelület hiánytalan kitöltésével egyidejűleg PayPal rendszeren keresztül
 • készpénzzel a Kibocsátó ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben kizárólag az Igénylőfelület által generált fizetési azonosító kód bemutatásával.

4.4. Az Igénylők és Kártyabirtokosok adataival kapcsolatos eljárásokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza (1.sz melléklet).

5. A Kibocsátó elérhetőségei

5.1. E-mail: kartya@termeszetjaro.hu

5.2. Telefon: a 06-1-332-7177-es telefonszámon

5.3. Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet, ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig, 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 12 óra között.

5.4. Az Igénylő/Kártyabirtokos bármely, az Természetjáró Kártyával kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat a Kibocsátóhoz a fenti elérhetőségeken keresztül.

6. A Kártya átvétele

6.1. A Kibocsátó az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 30 napon belül elkészíti és postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő részére az igénylés során megjelölt kiküldési címre.

6.2. A Kártyabirtokos a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

6.3. Az Igénylő a Kártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt 8 munkanapon belül írásban jelezni a Kibocsátó e-mail címén vagy postacímén.

6.4. Amennyiben a hiba, elírás a Kibocsátó részéről történik és ezt a Kártyabirtokos a 6.3 pontban leírtak szerint jelzi a Kibocsátónak, úgy a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei a Kibocsátót terhelik.

6.5. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hibás, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei az Igénylőt illetve a Kártyabirtokost terhelik.

7. A Kártya használata

7.1. A Kártyabirtokos a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére az Igénylés hibátlan befejezése és a Kártyadíj megfizetése után a Voucher kinyomtatásával válik jogosulttá. A Voucher érvényessége 30 nap, illetve az a Kártya Igénylő általi tényleges kézhezvételének napjával szűnik meg.

7.2. A Kártyabirtokos a Kártyával a hivatalos honlapon szereplő szolgáltatóknál, az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

7.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen, a következők szerint vehetők igénybe:

 • a Kártya/Voucher csak érvényes személyazonosító okmánnyal együtt használható,
 • a kedvezmények csak egyénileg érvényesíthetők,
 • csoportos kedvezmény nem alkalmazható,
 • más, a Kibocsátó által biztosított kedvezménnyel össze nem vonhatók.

7.4. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az áru, illetőleg szolgáltatás ellenértékének megfizetését megelőzően a Kártyát/Vouchert az Elfogadóhelyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából – szemrevételezés és/vagy vonalkódos leolvasás – átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

7.5. Az Elfogadóhely jogosult a kártyán található vonalkódot az erre szolgáló eszközzel beolvasni, vagy kézzel egy összesítő táblázatba felvezetni és ennek segítségével, nyilvántartani és a vásárlással kapcsolatos információkat továbbítani a Kibocsátó felé.

7.6. Az Elfogadóhely képviselője megtagadhatja a kedvezmény biztosítását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kibocsátó felé a Kártya/Voucher bevonására javaslatot tesz, amennyiben

 • azt nem az arra jogosult személy kísérli meg használni;
 • a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártya/Voucher adataival;
 • a Kártya/Voucher az Elfogadóhely vonalkódos termináljának jelzése alapján érvénytelen Kártyával/Voucherrel próbál meg kedvezményt igénybe venni.

7.7. A Kártyát/Voucher a Kibocsátó jogosult bevonni és érvényteleníteni, amely intézkedés ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet, melyet a Kártyabirtokos kizárólag írásban, a Kibocsátó e-mail címén tehet meg.

7.8. A Kibocsátó az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 8 munkanapon belül közzéteszi a hivatalos honlapon.

7.9. A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadóhelyeket, illetve a kedvezmények mértékeit megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja a hivatalos honlapon.

7.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a hivatalos honlapon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult.

7.11. A kedvezménynek a kártya által történő igénybe vételén túl az áru, szolgáltatás igénybevétele által létrejött jogviszonyra az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak egyebekben.

7.12. Az Elfogadóhelyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kártya használatának lehetőségét.

7.13. A Kártyabirtokos jogosult a Kerékpáros műszaki elsősegélycsomagokat használatba venni azon Szolgáltatók esetében, melyek rendelkeznek vele. A használat alatt az eszközökben, szerszámokban esett kárért kizárólag a Kártyabirtokos felel. Kivételt képeznek ez alól azon eszközök, melyek igénybevétele a műszaki meghibásodás elhárítása céljából csak állandó jelleggel lehetséges (így különösen pl.: szigetelő szalag, kerék külső, foltozóanyag stb.).

8. A Kártya érvényessége

8.1. A Kártya érvényességi ideje a kibocsátás évét követő naptári év január 31. napjáig tart.

8.2. A Kártya megújítása csak új Kártya igénylésével és a Kártyadíj újbóli megfizetésével lehetséges, mely az Igénylőfelület segítségével végezhető el a hivatalos honlapon.

8.3. Új Kártya igénylésével az előző évi Kártya és az azon található vonalkód és kártyaszám érvénytelenítésre kerül, kedvezmény igénybevételére nem használható.

9. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és

az adatváltozás bejelentése

9.1. A Kártyabirtokos köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni a Kibocsátó e-mail címére – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be. A bejelentést a Kártyabirtokos kizárólag saját nevében teheti kivéve, ha 18. életévét nem töltötte be a Kártyabirtokos. Ez esetben gondviselője teheti meg az írásbeli bejelentést.

9.2. A bejelentésnek tartalmazni a kell az érintett Kártya birtokosának teljes nevét, az érintett Kártya számát, telefonszámát, e-mail címét, az érintettség pontos okát, helyét és dátumát.

9.3. A Kibocsátó a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet a Kártyadíj újbóli megfizetésével.

9.4. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.

9.5. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kártya átvételéig vagy Voucher kinyomtatásáig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

10. A Kártya letiltása, bevonása

10.1. A Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

 • a Kártyabirtokos erre irányuló írásbeli kérvényezése esetén,
 • a Kibocsátó rendelkezése alapján, amennyiben: - tudomására jut, hogy a Kártyát nem az arra jogosult használja, - a Kártya érvényességi ideje lejárt, - a Kártyabirtokos súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit.

10.2. Amennyiben a használni kívánt Kártya érvényessége lejárt, úgy az Elfogadóhely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerül sor, a kártya száma és vonalkódja azonban érvénytelenítésre kerül (8.3.).

10.3. Érvénytelen, lejárt Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

10.4. A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

10.5. A Kártya letiltására irányuló az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a 9.2 pontban megjelölteket, majd a beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

10.6. A leadott, letiltott, illetve bevont Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

11. Reklamáció

11.1. A Kártyabirtokos postai úton a Kibocsátó postacímére eljuttatott írásbeli panasszal élhet, amennyiben:

 • a szerződés Kibocsátó vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
 • a Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul – letiltásra vagy bevonásra került,
 • a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
 • a szerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul – egyoldalúan megszüntetésre került.

11.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított nyolc munkanapon belül – írásban, postai úton a Kibocsátó postacímén jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a Kártyabirtokos nevét, a Kártya számát, a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

11.3. A Kibocsátó a panaszt a beérkezéstől számított harminc munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó további nyolc munkanapon belül a bejelentésre válaszolva, postai úton a Kártyabirtokos által megadott Kártya kézbesítési helyre címezve tájékoztatja a Kártyabirtokost.

12. Ügyintézés, tájékoztatás

12.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs csatornák állnak rendelkezésre:

13. Felelősségviselés

13.1. A Kibocsátó nem tartozik felelősséggel, a Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

 • a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat;
 • a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
 • a Kártyabirtokos az általa megadott kézbesítési címen nem veszi át a Kártyát;
 • a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja;
 • a Kibocsátó a szerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények);
 • a Kártya elvesztése, ellopása esetén elkövetett visszaélésekért;
 • az Elfogadó Partnerek szerződésszegése;
 • az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

13.2. Az Igénylő/Kártyabirtokos az Igénylőfelület átadásával/elküldésével és a Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

13.3. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

13.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen, harmadik személyek ne ismerhessék meg. A Kibocsátó a Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

13.5. A Kibocsátó az Igénylőfelület technikai meghibásodása esetén szüneteltetheti a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kapcsolódó kedvezmények Kártyabirtokosok általi igénybevétele is szünetelhet. A Kibocsátó minden ésszerű intézkedést megtesz a kártyaigénylés és gyártás, valamint a kedvezmények folyamatos igénybe vételének biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, károkért, amelyeket a technikai meghibásodás okoz. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Kibocsátó előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, a Kibocsátó ennek megfelelően nem garantálja a rendszer hibamentes és zavartalan működését. Az ilyen jellegű körülményről, és – amennyiben az megállapítható – annak várható időtartamáról, valamint a körülmény megszűnéséről a Kibocsátó a hivatalos honlapon tájékoztatást tesz közzé.

14. A szerződés megszűnése

14.1. A szerződés megszűnik:

 • írásba foglalt közös megegyezéssel,
 • a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
 • szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
 • a Kártyabirtokos halálával,
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • ha adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
 • a Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor új Kártya igénylésére,
 • a Kártya bevonásával.

14.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
 • az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,

14.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Kártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A Kibocsátó és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 15.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.